اقتصادی

ماهنامه توسعه دانش با موضوع «مدیران عامل و چالش استراتژی»

شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن به منظور تسهیل کســب وکار بــرای مدیــران و کارآفرینــان چنــد مقــاله کاربــردی را در ماهنامه جدید با موضوع «مدیران عامل و چالش استراتژی» منتشر کرد.

 

 

  • در ماهنامه مدیران عامل و چالش استراتژی چه میخوانید؟ 

به گزارش اکوفکت، نشریه داخلی شرکت مهندسین مشاور کاین در شماره اول خود که در مهرماه سال جاری تهیه شده است به موضوع مدیران عامل و چالش استراتژی پرداخته است.

در این شماره از ماهنامه توسعه دانش با موضوع «مدیران عامل و چالش استراتژی»٬ به مفهوم شمشیر دو لبه استراتژی برای سازمان اشاره کردیم٬ ویژگی‌های مورد نیاز برای موفقیت مدیران عامل را بررسی نمودیم و تجربه شرکت مشاوره مدیریت کاین را در یکی از پروژه‌های مشاوره در قالب یک تجربه در اختیار شما قرار دادیم.

  • تسهیل کســب وکار بــرای مدیــران و کارآفرینــان

ایــن روزهــا کــه کســب وکارهای ایرانــی بــرای بقــا می جنگنــد و مدیــران در شـرایط پرفشـار و پراسترسـی مدیریـت می کننـد، شـاید زمـان، انـرژی و توانـی در مدیــران بــرای مطالعــه مقــاالت روز دنیــا و زیســتن تجربیــات و بینــش شــرکت های موفــق جهانــی وجــود نداشـته باشـد. ما در شـرکت مهندسـین مشــاور کایــن بــر آن هســتیم تــا هــر مــاه بــا ارائــه چنــدی از ایــن مقــالات کاربــردی، مدیریــت کســب وکار را بــرای مدیــران و کارآفرینــان تســهیل کنیــم و از ایـن طریـق گامـی هـر چنـد کوچـک در آبادانــی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی ایــران عزیــز برداریــم. موفقیــت شــما آرزوی مــا اســت.

  • مسـئولیت اجتماعـی در صـدر اهداف شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن

شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن امسـال ۲۰ سـاله شـد. امـروز در آسـتانه ۲۰ سـالگی بیـش از قبـل چشـم انداز ارزش آفرینـی داریـم و مسـئولیت اجتماعـی در صـدر اهدافمـان قـرار گرفتـه اسـت. امیـد کـه در شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن بسـتر خوبـی را بـرای مدیــران و کســب وکارهــای ایرانــی فراهــم کــرده تــا الزم نباشــد چــرخ را از اول ابــداع کننـد، تجربیـات مـا چـراغ راهشـان شـود و توفیق هایمـان بـه آینـده دلگرمشـان کنـد.

آرزوی مـا در کایـن، خلـق اکوسیسـتمی خـاق، پایـدار، یادگیرنـده و پاسـخگو در صنعـت مشـاوره مدیریـت اسـت.

شـرکت کایــن موفـق گردیـده تـا در سـال ۱۳۹۰ بـه عنـوان مشـاور برگزیـده کشـور از سـوی وزارت صنعـت ، معـدن و تجـارت انتخـاب و در سـال ۱۳۹۲ نیـز تنهـا تندیـس طایـی جایـزه تعالـی مشـاور مدیریـت کشـور را از ان خـود نمایـد. همچنیـن بـه عنـوان یــک افتخــار منحصــر بفــرد بیــن المللــی، شــرکت کایــن بــه عنــوان نماینــده کشــور جمهـوری اسـامی ایـران در جایـزه کنسـتانتین ۲۰۱۶( بزرگتریـن جایـزه دنیـا در حـوزه مدیریـت( موفـق گردیـد تـا از بیـن ۵۴ کشـور جهـان مقـام چهـارم دنیـا را از آن خـود نمایـد و افتخـار بزرگـی را بـرای اولیـن بـار در کشـور ایـران در سـطح بیـن المللـی رقـم بزنـد.

 

برای مطالعه متن کامل مقالات اینجا کلیک کنید.

 

انتهای پیام////

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا