رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار برگزار می شود

اکو فکت: محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: سومین رویداد مشاوره به کسب‌و‌کار با هدف ارائه راهکار برای غلبه بر چالش‌های روز بنگاه‌های بخش خصوصی برگزار می‌شود.

استقبال بازار سرمایه از حذف ارز حمایتی

دانستنی اقتصاد _ وحید قاسمی: هر کسی از طرح حذف ارز حمایتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی حمایت نکند، بازار سهام حمایت خواهد کرد.

بازار سهام به عنوان یکی از فرزندان خلف اقتصاد، با هر گونه توزیع رانت، مداخله دولت در بازار و قیمت گذاری دستوری مخالف است. سیاست ناکارآمد، فسادزا و رانت ساز ارز حمایتی دیر یا زود باید برچیده می‌شد.

حذف ارز حمایتی اگر چه انتظارات تورمی برای جامعه با خود به همراه خواهد داشت، ولی بازار سرمایه از آن استقبال خواهد کرد.

حذف این ارز، از یک سو موجب کاهش رانت و فساد در شرکت های مربوطه خواهد شد و از سوی دیگر با واقعی شدن قیمت ها، نرخ فروش شرکت ها بر مبنای تقاضای بازار خواهد بود که این امر منجر به شفافیت معاملات و صورت های مالی می گردد.

با اجرای طرح حذف ارز حمایتی، در وهله اول گروه‌های دارویی، کشاورزی، لاستیک، غذایی و قندی با اقبال و استقبال بیشتری مواجه خواهند شد؛ چون مشمول دریافت ارز حمایتی بودند.

در وهله دوم در کوتاه مدت تکانه‌های تورمی اجرای این طرح می‌تواند بر رشد گروه‌های دیگر بازار نیز تاثیرگذار باشد.

انتظار می رود جریان نقدینگی در بازار ابتدا به طرف سهام به اصطلاح دلاری و بعد از آن به سمت سهام ریالی حرکت نماید.

انتهای پیام/

,

تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی در اتاق ایران

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: با تشکیل شورای‌عالی مسئولیت اجتماعی در اتاق ایران، فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه، اولویت‌بندی و نظام‌مند خواهد شد.

 

 • اولویت‌بندی فعالیت‌های بخش خصوصی با تشکیل شورای‌عالی مسئولیت اجتماعی

به گزارش دانستنی اقتصاد،دکتر محموداولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: با تشکیل شورای‌عالی مسئولیت اجتماعی در اتاق ایران، فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه، اولویت‌بندی و نظام‌مند خواهد شد.

 

ماهنامه توسعه دانش با موضوع «مدیران عامل و چالش استراتژی»

شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن به منظور تسهیل کســب وکار بــرای مدیــران و کارآفرینــان چنــد مقــاله کاربــردی را در ماهنامه جدید با موضوع «مدیران عامل و چالش استراتژی» منتشر کرد.

 

 

 • در ماهنامه مدیران عامل و چالش استراتژی چه میخوانید؟ 

به گزارش اکوفکت، نشریه داخلی شرکت مهندسین مشاور کاین در شماره اول خود که در مهرماه سال جاری تهیه شده است به موضوع مدیران عامل و چالش استراتژی پرداخته است.

در این شماره از ماهنامه توسعه دانش با موضوع «مدیران عامل و چالش استراتژی»٬ به مفهوم شمشیر دو لبه استراتژی برای سازمان اشاره کردیم٬ ویژگی‌های مورد نیاز برای موفقیت مدیران عامل را بررسی نمودیم و تجربه شرکت مشاوره مدیریت کاین را در یکی از پروژه‌های مشاوره در قالب یک تجربه در اختیار شما قرار دادیم.

 • تسهیل کســب وکار بــرای مدیــران و کارآفرینــان

ایــن روزهــا کــه کســب وکارهای ایرانــی بــرای بقــا می جنگنــد و مدیــران در شـرایط پرفشـار و پراسترسـی مدیریـت می کننـد، شـاید زمـان، انـرژی و توانـی در مدیــران بــرای مطالعــه مقــاالت روز دنیــا و زیســتن تجربیــات و بینــش شــرکت های موفــق جهانــی وجــود نداشـته باشـد. ما در شـرکت مهندسـین مشــاور کایــن بــر آن هســتیم تــا هــر مــاه بــا ارائــه چنــدی از ایــن مقــالات کاربــردی، مدیریــت کســب وکار را بــرای مدیــران و کارآفرینــان تســهیل کنیــم و از ایـن طریـق گامـی هـر چنـد کوچـک در آبادانــی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی ایــران عزیــز برداریــم. موفقیــت شــما آرزوی مــا اســت.

 • مسـئولیت اجتماعـی در صـدر اهداف شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن

شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن امسـال ۲۰ سـاله شـد. امـروز در آسـتانه ۲۰ سـالگی بیـش از قبـل چشـم انداز ارزش آفرینـی داریـم و مسـئولیت اجتماعـی در صـدر اهدافمـان قـرار گرفتـه اسـت. امیـد کـه در شـرکت مهندسـین مشـاور کایـن بسـتر خوبـی را بـرای مدیــران و کســب وکارهــای ایرانــی فراهــم کــرده تــا الزم نباشــد چــرخ را از اول ابــداع کننـد، تجربیـات مـا چـراغ راهشـان شـود و توفیق هایمـان بـه آینـده دلگرمشـان کنـد.

آرزوی مـا در کایـن، خلـق اکوسیسـتمی خـاق، پایـدار، یادگیرنـده و پاسـخگو در صنعـت مشـاوره مدیریـت اسـت.

شـرکت کایــن موفـق گردیـده تـا در سـال ۱۳۹۰ بـه عنـوان مشـاور برگزیـده کشـور از سـوی وزارت صنعـت ، معـدن و تجـارت انتخـاب و در سـال ۱۳۹۲ نیـز تنهـا تندیـس طایـی جایـزه تعالـی مشـاور مدیریـت کشـور را از ان خـود نمایـد. همچنیـن بـه عنـوان یــک افتخــار منحصــر بفــرد بیــن المللــی، شــرکت کایــن بــه عنــوان نماینــده کشــور جمهـوری اسـامی ایـران در جایـزه کنسـتانتین ۲۰۱۶( بزرگتریـن جایـزه دنیـا در حـوزه مدیریـت( موفـق گردیـد تـا از بیـن ۵۴ کشـور جهـان مقـام چهـارم دنیـا را از آن خـود نمایـد و افتخـار بزرگـی را بـرای اولیـن بـار در کشـور ایـران در سـطح بیـن المللـی رقـم بزنـد.

 

برای مطالعه متن کامل مقالات اینجا کلیک کنید.

 

انتهای پیام////

 

 

,

بازخوانی پرونده یک دیدار

دانستنی اقتصاد: صبح ۲۵ خرداد ماه بود که حضور سرزده نامزد انتخابات ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در تالار بورس اوراق بهادار سعادت آباد تهران و سخنرانی در جمع زیادی از مالباختگان بورس، روزنه ای امیدی را برای اهالی بازار سرمایه بوجود آورد.

صحبت های ایشان کارشناسی شده و علمی بود. « بورس نباید به محل جبران کسری بودجه دولت ها تبدیل شود». « بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ گذاری را نمی توان دستوری اداره کرد»و «وضعیت بازار بورس باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم شده و اگر این اعتماد بازیابی نشود، کار سخت خواهد شد».

بعد از گذشت چهار ماه از آن وعده های انتخاباتی در این روزهای ابتدایی آبان ماه، کار برای فعالان بازار سخت تر شده است. هنوز سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری در صنایع فولاد، سیمان، قیر،تایر، خودرو و برق وجود دارد. از منظر تحلیل بنیادی شرایط برای صعود بازار سهام مساعد است ولی فروش بی حساب و کتاب اوراق قرضه دولتی برای تامین کسری بودجه رمق اندک بازار را گرفته است. تداوم بی اعتمادی مردم، ارزش معاملات را به رقم های پایین و نگران کننده ای رسانده است.

تیم اقتصادی تازه نفس دولت سیزدهم نباید وعده های ریاست محترم جمهوری را به مردم فراموش کند. بازار سرمایه امروز یک جامعه هدف ۵۰ میلیون نفری است، که از کم درآمدترین افراد جامعه بواسطه سهام عدالت تا قشر آسیب پذیری نظیر بازنشستگان در آن حضور دارند. همه هستند، از فقیر و غنی گرفته تا کارمند و کارگر! از موافق و مخالف نظام گرفته تا نیروی لشکری و کشوری!

با در نظر گرفتن این گستردگی جمعیتی، شایسته است که سیاست های اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه با حساسیت و توجه بیشتری در تیم اقتصادی دولت مورد کار کارشناسی قرار گیرد و در شورای اقتصادی سران سه قوه در خصوص آن تصمیم گیری شود.

یادداشت: وحید قاسمی

انتهای پیام/

,

تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی

اولین جلسه سیاستگذاری جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی  دهم شهریور ماه در محل شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

 

 • در جلسه سیاستگذاری جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی چه گذشت؟

به گزارش اکوفکت به نقل از رسانه مسئولیت اجتماعی ،  اولین جلسه سیاستگذاری جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی  دهم شهریور ماه در محل شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

در این جلسه دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره تجلیل از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی ، اهداف و برنامه های این جشنواره که در راستای ترویج فرهنگ و قدردانی از فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی است را برای شورای سیاستگذاری بیان کرد.

در این جلسه اعضای کمیته های مربوطه معرفی و هر یک از اعضای کمیته ها نسبت به برنامه ریزی و مراحل کار جشنواره، نظرات خود را بیان کردند.

 • چه موضوعاتی مطرح شد؟

در این جلسه موضوعات زیر بیان شده است:

اهداف جشنواره
زمان برگزاری
مخاطبین جشنواره
تهیه پیش‌نویس شیوه نامه

 • دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره/ اهداف جشنواره

نادری دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره، ضمن خوش آمد گویی به حاضرین جلسه بر فعالیت شرکت هایی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و اقدامات موثری در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (csr) انجام داده‌اند، تاکید نمود و یکی از اهداف جشنواره را معرفی و قدردانی از فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد.

 • معاون مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت/ اهمیت توسعه پایدار و محیط زیست

شهرام فرضی معاون مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت بر اهمیت توسعه پایدار و محیط زیست تاکید کرد و افزود:

اهمیت توسعه پایدار و محیط زیست موضوعی است که باید برای ارزیابی متقاضیان مدنظر قرار گیرد.

 • مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران / ظرفیت دفاتر و شرکت های استانی و منطقه ای شرکت شهرک های صنعتی

امید ساعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران به ظرفیت دفاتر و شرکت های استانی و منطقه ای شرکت شهرک های صنعتی اشاره کرد.

در حوزه های اطلاع رسانی و ارتباطی میتوان از ظرفیت استان ها، شهرستان ها و شهرک های صنعتی بهره گرفت.

 • مسئول برنامه csr اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت/ مشارکت های اجتماعی

داوود پیرانی نیز در ادامه جلسه ضمن بیان پیشنهاد خود را نسبت به برگزاری این رویداد ملی، گفت:

مشارکت های اجتماعی، یکی از ارکان مهم حوزه سلامت است و در این راستا باید به لایه‌های مختلف اجتماع، مخصوصاً مناطق و محلات توجه ویژه داشته باشیم.

 • مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی / ضرورت توجه به حوزه فرهنگی و ترویجی مسئولیت اجتماعی

سید رضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی، ترویج را به عنوان یکی از ارکان و عناصر مسئولیت اجتماعی برشمرد و تشریح کرد:

در سیاست گذاری اهداف کلان جشنواره می بایست به حوزه فرهنگی و ترویجی مسئولیت اجتماعی توجه ویژه نمود.

وی در پایان پیشنهاد کرد، برای فعالان مسئولیت اجتماعی فرصتی را فراهم نمایید تا هر عملی که از سوی شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام شده در قالب گزارش به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 • یکی از فعالان حوزه csr/ بازنگری بخشی از شیوه نامه

سرکار خانم سمیه رضوی یکی از فعالان حوزه csr بازنگری بخشی از شیوه نامه، ایین نامه و ساختار جشنواره را بر عهده گرفت تا با تبادل نظر با اعضای شورای سیاست گذاری آماده عرضه در جلسه شورای سیاست گذاری نماید.

 • رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/ موضوع پرسنلی و منابع انسانی

آقای محمد اسکندری رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر یکی از عناصر مسئوولیت اجتماعی با موضوع پرسنلی و منابع انسانی، افزود:

پرسنل و منابع انسانی موضوعی است که باید برای ارزیابی متقاضیان مدنظر قرار گیرد.

 • مشاور مدیرعامل استان ها/ اقدامات وزیر سابق صنعت 

آقای صادقی مشاور مدیرعامل استان ها نیز در این جلسه گفت:

با اقدامات و فعالیت هایی که وزارت صمت و وزیر سابق اقای رزم‌حسینی در اقتصاد مقاومتی و مسئولیت شرکتی شرکت های معین به خصوص در خراسان و کرمان صورت گرفته است، شرکت هایی در این زمینه دارای اقدام و عملکرد بسیار خوبی بودند که می بایست توجه به اقدامات آن ها  و مناطق معین داشت.

 • دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره/ ارسال نظرات حاضرین جلسه 

آقای نادری مجدد در پایان از حاضرین جلسه بدلیل عدم زمان کافی درخواست کرد، دیدگاه، نظرات و فاکتورهای مورد نظر در شیوه نامه را در گروه ایجاد شده در فضای مجازی تبادل کنند و در جلسه بعدی به بررسی دقیق ارکان جشنواره، شیوه نامه و برنامه ها بپردازیم.

 • حاضرین جلسه 

در این جلسه آقای صادقی مشاور مدیرعامل استان ها،  آقای شهرام فرضی معاون مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت، آقای داوود پیرانی مسئول برنامه csr اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، آقای محمد اسکندری رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، آقای امید ساعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران، آقای سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئوولیت اجتماعی، سرکار خانم سمیه رضوی یکی از فعالان حوزه csr حضور داشتند.

 

انتهای پیام///

حمایت از دکتر بهزاد خسروی جهت تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت

دانستنی اقتصاد: فعالان حوزه صنعت ،معدن و تجارت و آحاد مردم در نامه ای با توجه به درخواست ریاست محترم جمهوری دکتر سید ابراهیم رئیسی جهت معرفی کابینه دولت، جناب آقای دکتر بهزادخسروی (آدینه وند) را به عنوان وزیر صنعت معرفی کردند.

 • معرفی دکتر بهزادخسروی به عنوان وزیر صنعت

فعالان حوزه صنعت ،معدن و تجارت و آحاد مردم در نامه ای با توجه به درخواست ریاست محترم جمهوری دکتر سید ابراهیم رئیسی جهت معرفی کابینه دولت، جناب آقای دکتر بهزادخسروی(ادینه وند) را به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت معرفی کردند.

 • متن 

باسمه تعالی

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران

با سلام
با عنایت به فحوای کلام مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت حداکثری از دولت جوان و انقلابی، بدینوسیله ما امضاکنندگان این کارزار، حمایت خود را از دکتر بهزاد خسروی (آدینه‌وند)، جوان نخبه حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت که دارای سوابق متعدد مدیریتی و تألیفی در این حوزه‌ها بوده و نظرات و تحلیل‌های کارشناسی ایشان مورد تأیید فعالان بخش صنعت است، اعلام می‌داریم.
با توجه به مسئولیت بزرگ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که به غیر از شرح وظایف خود نقش موثری در بهبود معیشت و رفاه مردم کشور دارد، می‌بایست وزیری جوان، نخبه و انقلابی سکان امور این وزارتخانه را به دست گیرد. از آنجاییکه تنها گزینه‌ای که دارای برنامه‌های جامع توسعه مطابق شرایط اقتصادی کشور می‌باشد دکتر بهزاد خسروی (آدینه‌وند) است، حمایت خود را از ایشان جهت تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌داریم.

 • مشخصات 
  نام: بهزاد
  نام خانوادگی:خسروی
  شماره همراه:۰۹۱۲۴۱۴۹۶۳۴
  سطح تحصیلات مدیر:دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش تصمیم گیریهای اقتصادی(علامه طباطبایی)
  سابقه بالاترین مسئولیت : معاون و معادل ان
  میزان سابقه اجرایی عمومی : ۱۵
  میزان سابقه اجرایی تخصصی : ۱۰
  سال تولد:۱۳۵۲

اولویت اول : وزیر صنعت معدن و تجارت(صمت)
اولویت دوم : وزیر اقتصاد
اولویت سوم :وزیر رفاه و تعاون

عضو شورای سیاستگذاری وسخنگوی ستاد کشوری دکتر رییسی
رئیس ستاد نخبگان و سخنگوی آن
طراح ساختار چارت ستاد انتخابات دولت سیزدهم

 •  معرفی مدیران دولت

آدرس سایت معرفی مدیران دولت
https://yaran.raisi.ir/managers/SuggestManager.aspx

,

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور توسط کارشناسان، صاحب نظران اقتصادی، کارشناسان بورس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و معایب و محسنات آن در مصاحبه ها و نوشتارهایی بیان شده است که بخشی از این نظرات را مرور می کنیم.

همانگونه که چند روز پیش خبرگزاری ها اعلام کردند؛ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر را که مجموعه ای از بانک های وابسته به نیروهای مسلح هستند، در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور عرضه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، توسط بانک مرکزی، در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشور ادغام می‌شوند.

دلایل اصلی ادغام بانک‌ها

بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی این ادغام را سهولت در روند خدمات رسانی و جذب اعتماد عمومی مردم بیان کرده است و علت دیگر این اقدام را وزیر امور اقتصاد و دارایی و کارشناسان اقتصادی، کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور بیان کرده اند.
طبق آمار اعلام شده تعداد ۴۰ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری با ۲۱۵۵۴ شعبه در کشور به فعالیت های بانکی و پولی می پردازند که جدول زیر نشان دهنده تعداد شعب بانکی ایران است.

تعدادشعب بانکی ایران

ارزیابی ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور
ارزیابی ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور
نگرانی کارشناسان از ادغام بانک ها به خاطر احتمال ضرر و زیان سهامداران بانک های ادغام شده است که همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع اطمینان خاطر داده و بیان کرده است که بانک‌های ادغامی بانک‌های مقتدری هستند و ورشکستگی آنها صحت ندارد و مشکلات یک بانک مورددار را نباید به بقیه بانک‌ها تعمیم داد.

جدول دارایی ها و بدهی های بانک های ادغام شده:

ثمره ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور

در رابطه با نقش سازمان بورس و اوراق بهادار جهت جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران بانک های ادغام شده، شاپور محمدی – رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – بیان کرده است: با توجه به این که مجوز شورای عالی بورس برای نقل و انتقال سهام، خارج از ساعت معاملاتی اخذ شده است به این خاطر سازمان بورس ساز و کاری ترتیب داده است تا سهام این بانک‌ها خارج از ساعت معاملاتی داد و ستد شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنان بیان کرده است: در این خصوص سعی کرده ایم که تصمیمات به نفع سهامداران باشد، البته فروش سهام این بانک ها، اختیاری است و هر کس که تمایل داشته باشد، از مکانیزم خارج از ساعت، سهم خود را می‌تواند به نهادهایی که دارای مجوز هستند، منتقل کند. در این رابطه سازمان بورس فرم‌های معینی را برای فروش سهام بانک‌ها در خارج از ساعات معاملاتی مشخص کرده است که قبل از عملیاتی شدن این کار فرم‌ها در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد تا بتوانند سهم خود را خارج از ساعت معاملاتی منتقل کنند.

نخستین قدم کاهش بنگاهداری توسط بانک‌های نظامی

همچنین در این رابطه بهزاد خسروی – اقتصاددان – ضمن تأیید ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه اظهار داشت: در مجموع این بانک‌ها ۲۴ میلیون سپرده گذار با ارزش  ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را شامل می‌شوند که یک میلیون و صد و سی هزار سهامدار کوچک را در خود جای داده است. رقم تسهیلات این بانک‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب قرارداد است. مجموع شعبه‌های این بانک‌ها شامل ۲۵۰۰ شعبه  است که با شعب  بانک سپه  در مجموع به ۴۲۰۰ شعبه خواهند رسید.
خسروی اضافه کرد: تصمیم  به خروج نیرو‌های مسلح و نظامی از فعالیت‌های بانکی نشان از خردمندی و سیاستگذاری درست این نهاد است و این اقدام می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را به سمت اهداف اصلی بانکداری سوق دهد. اما متأسفانه برخی افراد در فضای مجازی از یک طرف و برخی تحلیلگران شبکه‌های اخلالگر از طرف دیگر برای ایجاد شوک روانی و برهم زدن آرامش سپرده گذاران و سهامداران شایعاتی راه اندازی کرده‌اند که این بانک‌ها را ورشکسته جلوه دهند که این موضوع اصلا صحت ندارد و بین ورشکستگی و ناترازی و وجود مشکلات ساختاری تفاوت بسیار است و مشکلات موجود با تصمیم گیری‌های درست برطرف خواهد شد.

نحوه ادغام بانک‌ها در یک بانک

خسروی پیشنهاد داد: این اقدام موضوع جدیدی در نظام بانکداری جهان نیست، ولی اگر این ادغام در دو مرحله صورت بگیرد می‌تواند موثرتر باشد. به عبارتی ابتدا بانک‌های مذکور در همدیگر ادغام می‌شوند و مشکلاتی که در سیستم بانکداری و نظام پرداخت آنها وجود داشت برطرف می‌شود. شاید انتقال بدهی‌های این بانک‌ ها به بانک سپه به راحتی صورت پذیرد، ولی انتقال دارایی‌ها و ارزش گذاری آنها مهم‌ترین اقدامی است که به‌صورت یک مرحله‌ای، روند کار را پیچیده‌تر می‌کند.

ادغام بانک‌ها نیاز به کارشناسی کارشناسان اقتصادی دارد

این اقتصاددان بیان کرد: موضوع ادغام بانک‌ها در کشور زمانی می‌تواند موثر باشد که اصلاح ساختار نظام بانکداری به صورت موازی و همزمان با آن شکل بگیرد. تا زمانی سبد پورتفوی بانکداری (سبد دارایی ها) در کشور با ترازنامه‌های بین المللی قابل موازنه نباشد ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران همچنان بالا خواهدبود.

وی افزود: نظام بانکداری باید از یک طرف ضامن سپرده گذار باشد و از طرفی دیگر باید ضامن عملیات وام گیرنده باشد و اگر نتواند هر دو طرف را محافظت کند دارای اشکالات ساختاری خواهد بود.

این استاد اضافه کرد: کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است  در بانک‌های کشور کمتر از عدد یک است و این یکی از دلایل عدم وجود بانک‌های بورسی و فرابورسی در کشور است. زمانی که سهم دارایی اسمی در ترازنامه همه بانک ها، بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک الوصول ترازنامه اکثر بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است به این نتیجه می‌رسیم که ادغام بانک‌ها بدون اصلاح ساختار نظام بانکداری نمی‌تواند اثربخش باشد.

وی افزود: باید سطح بحران و ناترازی در بانک‌ها و موسسات مشخص شود و چنانچه یک موسسه یا بانک در سطح ضعیفی قرار دارد در شرایط ادغام دیگر بانک‌ها را تهدید نکند. هرچند در میانگین وزنی وضعیت بهتری در شرایط ادغام وجود دارد.

توصیه به سهامداران کوچک و خرد بانک های ادغام شده

این استاد به سهامداران بانک‌هایی که قرار است ادغام شوند به‌ویژه سهامداران کوچک و خرد توصیه کرد که در فروش سهام خود با ارزش اسمی عجله  نکنند و چنانچه شیوه ادغام با نظارت درست بانک مرکزی صورت پذیرد ارزش سهام آنها پس از ادغام کمتر از ارزش فعلی و اسمی سهام نخواهد بود. بانک مرکزی نیز قبل از ادغام بانک‌های مذکور، وضعیت مالی آنها را شفاف سازی کرده و میزان بدهی، دارایی و مطالبات و تعهدات را مشخص کند تا در تمام مراحل نظارت دقیق و مطلوبی صورت پذیرد.

توصیه به بانک مرکزی درخصوص ادغام بانک‌ها

خسروی همچنین توصیه کرد: بانک مرکزی باید در موضوع ادغام به کاهش هزینه‌های ثابت و قیمت تمام شده آنها قبل و بعد از ادغام اطلاع رسانی درست و کارشناسی انجام دهد. به‌طوریکه اثربخشی ادغام در بهره وری تعیین شود.

همچنین بانک مرکزی برای اینکه بتواند رویکرد اصلاح گرایانه ساختاری به‌طور همزمان ایجاد کند باید از شعبه محور بودن بانک‌ها به سمت کیوسک محور و بانک‌های الکترونیک حرکت کند تا بدینوسیله بتواند از حجم هزینه‌های ثابت بانک‌ها و انجماد دارایی‌ها دوری کند و درعوض بانک‌ها پس از ادغام از سرمایه لازم برای خدمات بانکی بهره‌مند شوند و در جهت رشد تولید و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گام بردارند.

لزوم دقت نظر در ادغام بانک ها

وی گفت: تأکید می‌کنم که رویکرد بانک مرکزی جهت ادغام با هدف جلوگیری از ورشکستگی، رفع تهدید و تضعیف نباید مقطعی صورت پذیرد، بلکه باید رویکردی اصلاح گرایانه ساختاری داشته باشد و منجر به بهره وری شود که نمونه‌ای از راهکار‌ها به عنوان نمونه اشاره شد.
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: موضوع ادغام بانک‌ها از مدت‌ها قبل مطرح بود. این اقدام کاملا به مصلحت کشور است که چند بانک که از یک نوع هستند با یکدیگر ادغام شوند.

اثرات تجمیع و ادغام بانک‌ها بر اقتصاد کشور

ایشان با اشاره به محاسن ادغام بانک‌های دولتی گفت: می‌توان از مدیران بهتر و با کیفیت‌تری استفاده کرد و  با ادغام بانک‌ها تعداد واحد‌ها کاهش یافته و از حجم هزینه‌ها کاسته می‌شود و دیگر لزومی ندارد که در یک میدان پنج شعبه مختلف بانکی وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر این که ادغام بانک‌ها سبب سودآوری آنها شده و به افزایش کیفیت فعالیت نیروی انسانی و مدیران منجر می‌شود، افزود: آخرین بار بخشنامه شده بود که در سه سال سالانه ۲۰ درصد شعب بانک‌ها کاهش یابد و این موضوع با توجه به اینکه شیوه بانکداری به سمت الکترونیکی سوق یافته باید هرچه سریعتر اجرایی شود.

بهمنی اظهار کرد: امروزه بانکداری الکترونیکی با انسان‌ها کمتر سر و کار داشته و می‌تواند خیلی راحت نقل و انتقال را با وسایل الکترونیکی انجام دهد، بر این اساس نیروی انسانی می‌تواند آزاد شود و در بخش دیگری از آن ها استفاده شود.

عدم تغییر در ترکیب بانک‌های ادغام شده

وی با پیشنهاد این موضوع که می‌توان ترکیب بانک‌ها را تغییر نداد و در واحد‌های جدید که با توجه به توزیع جغرافیایی ایجاد می‌شود از این نیروی کار استفاده کرد، افزود: زمانی که پنج بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، هر یک از این بانک‌ها به نسبت سرمایه خود در بانک جدید سهامدار می‌شوند، بنابراین دارایی‌ها و بدهی‌های تک تک این بانک‌ها ارزیابی می‌شود و هیچ تغییری در دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها ایجاد نمی‌شود.

ایشان افزود: با ادغام این پنج بانک هر کس که بدهکار بوده بدهی خود را به بانک جدید پرداخت و هر شخصی که سپرده‌ای دارد سپرده خود را از بانک جدید دریافت می‌کند؛ پس بر این اساس هیچ تأثیری در دارایی‌ها و بدهی‌های افراد ایجاد نمی‌شود و مابه التفاوت بدهی‌ها و دارایی هر یک از بانک‌ها تبدیل به سرمایه آن بانک شده که این سرمایه ملاک سهم در بانک جدید می‌شود.

, ,

مازندران بهترین منطقه ویلاسازی

بدون شک داشتن یک ویلای لوکس و کامل با تمامی امکانات رفاهی و اقامتی و در محیط چشم نواز طبیعت مازندران آرزوی دیرینه هر فردی است که یک روز از عمر خود را در این محیط زیبا بسر برده است. حتما شما هم دلتان می خواهد با خاطرات خوشی که از شمال دارید، یک ویلای زیبای ساحلی یا جنگلی در خطه سرسبز مازندران داشته باشید تا بتوانید همراه با خانواده اوقات فراغت خود را در آن بگذرانید و از زندگی لذت ببرید.

اولین و مهم ترین گزینه ای که هرکس برای ساخت ویلا در نظر می گیرد، یقینا انتخاب محل و منطقه ساخت ویلا است که همه شرایط را یکجا داشته باشد. یعنی؛ منطقه دارای چشم انداز خوبی بوده، به مکان های تفریحی طبیعی جنگل و ساحل و مراکز اصلی رفاهی و تجاری دسترسی داشته باشد، همچنین در موقعیتی قرار داشته باشد که از نظر اقتصادی به عنوان سرمایه گذاری سودآور محسوب شود.

حتما شما هم تاکنون به شهرها و روستاهای سرسبز استان مازندران مثل نمک آبرود، چالوس و رامسر، تنکابن، عباس آباد و آهنگرکلا و … سفر کرده اید. منطقه ای که همه شرایط لازم برای ساختن یک ویلای تمام عیار را داراست. این خطه با توجه به رونق ویلاسازی و خرید و فروش ویلا یکی از بهترین و زیباترین مناطق برای داشتن ویلای ساحلی و جنگلی است. به همین منظور ما قصد داریم در رابطه با ویلاسازی در مازندران در این منطقه زیبای ساحلی و جنگلی مطالب مفید و مختصری را برای شما عزیزان ارائه دهیم تا اگر می خواهید به ویلاسازی بپردازید در بهترین شهر شمالی اقدام نمایید. با ما همراه باشید.

مازندران، بهشتی در زمین

مازندران، بهشتی در زمین

همان طور که می دانیم مازندران یکی از سرسبزترین استان های کشور محسوب می شود که با رشته کوه های سرسبز البرز و ساحل زیبای دریای خزر همجوار است و همین عامل باعث شده است که سالانه میلیون ها توریست و گردشگر داخلی و خارجی به این منطقه سفر کنند.

جاذبه های گردشگری طبیعی این استان همچون کوهستان ها، جنگل های انبوه و سواحل آرام و دنج از جمله ویژگی های بارز آن است که با زیبایی های مناطق ساحلی و کوهستانی بهشت زمینی را ایجاد کرده است. این منطقه با سواحل آرام و جنگل های انبوه توانسته است گردشگران زیادی را هر ساله به خودش جلب کند؛ همچنین یکی از بهترین مناطق برای داشتن ویلایی خوش آب و هواست که امروزه به دلیل داشتن رشد اقتصادی چشمگیر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده  است.

از نظر دسترسی جاده ای نیز دارای بزرگ راه ها و جاده های آسفالت است که ارتباط شهر ها و روستاها را به یکدیگر و به استان های دیگر آسان ساخته است.

ویلاسازی در مازندران

ویلاسازی در مازندران

از دیگر مزایای این استان وجود مناطق بکر و آرامی است که در بخش های کوهستانی آن قرار دارند و مکان های مناسبی برای ساختن ویلاهای دنج و آرام برای گذراندن اوقات فراغت در آرامش و دور از هیاهوی شهرهای بزرگ است. چرا که گاهی اوقات آنقدر از ازدحام، استرس، شلوغی و هرج و مرج در شهر خسته می شویم که دلمان یک محیط آرام و بی غل و غش می خواهد تا کمی به ذهنمان استراحت بدهیم و از استرس و اضطراب به دور باشیم. دلمان می خواهد با خرید ویلا در شهری ساحلی از امواج دریا لذت ببریم و یا در جنگل های سرسبز قدم بزنیم و در فضاهای دلچسب و بکر آرامش را احساس کنیم.

منتها شهری که برای ویلاسازی در مازندران و یا خرید ویلا انتخاب می کنیم بسیار مهم است و باید در کنار زیبایی هایی که برایمان به ارمغان می آورد، از لحاظ موقعیت جغرافیایی و آب و هوا نیز مناسب باشد!! به همین دلیل منطقه یاد شده می تواند از تمام لحاظ برای ویلاسازی مناسب باشد.

خلاصه کلام این که …

برای افرادی که تاکنون برای ویلاسازی در استان های شمالی، بخصوص ویلاسازی در مازندران اقدام نکرده اند کمی سخت و دشوار است و باید به موارد مهمی در رابطه با ویلاسازی به آن ها اشاره شد، توجه کنند. همچنین در این رابطه می توانند از راهنمایی های مشاوران باتجربه نیز بهره ببرند تا علاوه بر داشتن ویلایی زیبا در این مازندران از یک سرمایه ماندگار برخوردار شوند.

, ,

با سهام و انواع انتقال سهام آشنا شویم

انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص از مواردی است که در شرکت های سهامی خاص بارها و بارها صورت می گیرد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسیاری است.

با سهام و انواع انتقال سهام آشنا شویم

معمولا بسیاری از شرکت های سهامی، بخصوص شرکت های سهامی خاص، دفتر ثبت سهام و برگ سهم ندارند. به این دلیل مالکیت اشخاص در چنین شرکت هایی با مشکلات بسیاری همراه است.

برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی و برای اطلاع هرچه بیشتر سهامداران شرکت سهامی و افرادی که تصمیم به خرید و یا فروش سهام شرکت سهامی خاص دارند، در این نوشتار اطلاعات لازم در خصوص سهام و انتقال آن و انواع انتقال سهام ارائه می شود.

تعریف سهام

سهام در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت این چنین تعریف شده است: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی (اعم از سهامی خاص و سهامی عام) است و ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد همچنین مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.

 در واقع کل سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم می شود و جمع مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی، معرف سرمایه آن شرکت است. طبق ماده ۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام، در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

نکته ی قابل ذکر این که : کلمه سهام فقط برای شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص و سهامی عام اطلاق می شود و در سایر شرکت ها مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی و غیره، به جای سهام، از عبارت “سهم الشرکه” استفاده می شود. به همین خاطر، در شرکت سهامی خاص به شرکاء شرکت، “سهامدار” می گویند و در شرکت هایی مانند شرکت با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی و غیره، به شرکاء شرکت، “صاحبان سهم الشرکه” گفته می شود.

انواع سهام

در قانون تجارت و همچنین در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام شرکت دارای دو نوع کلی “سهام با نام” و “سهام بی نام” تعریف شده است و انواع دیگری از سهام در زیر مجموعه این دو نوع کلی قرار می گیرند که به بررسی نحوه انتقال آن ها می پردازیم.

 انتقال سهام بی نام

بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و شخصی که آن را در اختیار دارد، مالک و صاحب آن محسوب می شود، مگر خلاف آن ثابت شود، لذا نقل و انتقال سهام بی نام به صرف قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) و اقباض (تحویل مال تعهّد شده) صورت می گیرد و نه نیاز به تصویب مجمع خاصی دارد و نه نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها دارد و بنابر این باید گفت که نقل و انتقال سهام بی نام هیچگونه تشریفاتی ندارد.

انتقال سهام بانام

مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند.
همچنین در مواردی که تمامی مبلغ سهم مورد نقل و انتقال، پرداخت نشده باشد، باید آدرس کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید شود و به امضاء انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد.

در صورتی که نقل و انتقال سهام با نام مطابق با تشریفات فوق الذکر انجام نشود، علی الخصوص آنکه در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشود، چنین نقل و انتقالی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست، اما این غیر قابل استناد بودن به معنای باطل بودن معامله نقل و انتقال سهام نیست، بلکه بین طرفین کاملا معتبر است و خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، الزام فروشنده را جهت انجام تشریفات رسمی نقل و انتقال سهام شرکت، از دادگاه درخواست نماید.